• 1 Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 1lo-sulecin.edupage.org

     Nazwa strony www: I liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie

     Adres strony www: http://1lo-sulecin.edupage.org

     Data publikacji strony internetowej: 2019-10-14

     Data aktualizacji strony internetowej: 2020-11-17

     Deklarowany status zgodności:
     strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Niespełnione wymagania:
     strona internetowa jako narzędzie publikowania treści nie spełnia wymagań w/w ustawy.

     Powody braku spełnienia wymagań:
     trwa proces dostosowywania strony do wymagań w/w ustawy.

     Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 30.09.2020r.

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 30.09.2020r.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy sekretariat@lo-sulecin.pl lub telefoniczny 95 755 2168. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     Adres 1 Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie: ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin.

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich ( link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl ).

     Postępowanie odwoławcze:

     W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

     Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

     Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin
     e-mail: monika.apanowicz@powiatsulecinski.pl
     telefon: 95 755 5243

     Skróty klawiaturowe:

     Strona internetowa nie zawiera wbudowanych, dedykowanych skrótów klawiszowych. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

     Dostępność architektoniczna

     Budynek: 1 Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1

     Parking ogólnodostępny znajduje się na podwórku liceum. Na parkingu przed halą wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

     Budynek liceum posiada trzy kondygnacje. Hala sportowa posiada dwie kondygnacje.

     Do budynku prowadzą 2 wejścia zlokalizowane na parterze budynku. Do hali sportowej prowadzą dwa wejścia z zewnątrz oraz wejście od strony szkoły.

     Wejście główne oraz wejście od podwórza są ograniczone schodami bez podjazdów dla wózków inwalidzkich. Dostęp do hali zapewnia pochylnia dostosowana do wjazdu wózków inwalidzkich.

     Wejścia do budynku nie są zabezpieczone bramkami ani punktami kontroli.

     Brak jest w budynku windy oraz podestów.

     Brak jest pętli indukcyjnej.

     W budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne.

     Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

     Budynek 1 LO im. A Mickiewicza w SUlęcinie jest obiektem wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków i posiada częściowe bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po całym budynku osobom niepełnosprawnym.

     Korytarz na parterze budynku jest w większości przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

     Brak jest możliwości dostania się wózkiem inwalidzkim z parteru budynku na jego piętro.

     Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dostosowana do użytku osób niepełnosprawnych znajduje się na hali ginastycznej.

     Informacja dla osób słabosłyszących lub niesłyszących

     W budynku brak jest wykwalifikowanej obsługi osób głuchych, głuchoniemych oraz głuchoniewidomych.

     Nad wejściami jak i w budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

     Osoby zainteresowane chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego zgłaszają chęć skorzystania z takiej pomocy ze wskazaniem komunikowania się, na co najmniej trzy dni robocze przed planowanym zdarzenia. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie, telefonicznie i e-mailowo oraz powinno ono zawierać krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło.

     Możliwy jest kontakt bezpośredni przez osobę wybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w szkołach publicznych.

     Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem urzędu, proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: sekretariat@lo-sulecin.pl  numer telefonu: 95 755 21 68.

     Informacja dla osób niedowidzących lub niewidomych

     W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub
     w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

     Prawo wstępu z psem asystującym

     Istnieje możliwość wejścia jak i zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego gabinetu  (również z psem asystującym lub przewodnikiem) – pomocą służą w tym zakresie pracownicy obsługi liceum.

     Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępniania decyzji i komunikatów w druku powiększonym.

     Informacje ogólne:

     W celu wcześniejszego przygotowania wizyty osób niepełnosprawnych w 1 LO im. A, Mickiewicza w Sulęcinie uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem liceum pod numerem telefonu 95755 2168, lub za pomocą korespondencji przesłanej na adres 1 LO im. A. Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@lo-sulecin.pl.